Číslo hlasovania: 1067
Číslo bodu: 32.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

   Zásady poskytovania finančnej dotácie na financovanie športových aktivít vykonávaných v športových krúžkoch na základných školách v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno z fondu primátora z rozpočtu Mesta Komárno. Zásady tvoria prílohu tohto uznesenia.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: