Číslo hlasovania: 1068
Číslo bodu: 32.
Uznesenie 772


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

ukladá riaditeľovi MPCR

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: riaditeľ MPCR

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: