Číslo hlasovania: 1069
Číslo bodu: 32.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   rozdelenie účelových dotácií pre celoročné aktivity športových klubov z rozpočtu mesta podľa VZN č. 23/2003 o poskytovaní finančnej dotácie pre financovanie športových aktivít vykonávaných komárňanskými športovcami z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na športovú činnosť nasledovne:

I. KOLEKTÍVNE ŠPORTY

Kategória A


Futbalový klub KFC Majorka

770 000,-Sk

Mestský basketbalový klub, Ul. gen. Klapku 62/42 , Komárno

710 000,-Sk

Volejbalový club Univerzita J. Selyeho Komárno

350 000,-Sk

Klub vodného póla, Krytá plaváreň, Komárno

195 000,-Sk

Kategória B
Volejbalový club - mládež, Komárno

65 000,-Sk

Volejbalový klub Spartak, Komárno

90 000,-Sk

Volejbalový klub SPoŠ, Komárno

35 000,-Sk

Kategória C
TJ Dynamo, Nová Stráž

5 000,-Sk

Telovýchovná jednota FEMINA, Komárno

5 000,-Sk

TJ STEP, basketbalový oddiel Klokani, Komárno

5 000,-Sk

Športový klub, Gymnázium H. Selyeho, Komárno

10 000,-Sk

II. individuálne ŠPORTY

Kategória A


Komárňanský kajak-kanoe klub, Dunajská 9, Komárno

230 000,-Sk

Plavecký oddiel KOMKO, Komárno

90 000,-Sk

Plavecký klub Delta, Komárno

75 000,-Sk

Športový klub boxu - SPARTAK, Komárno

65 000,-Sk

Box club ZRMS - Bašta, Košická 24/3, Komárno

10 000,-Sk

kategória b
Zápasnícky klub SPARTACUS, Komárno

65 000,-Sk

Karate klub ABC car, Košická 3/3, Komárno

10 000,-Sk

Slovenská federácia KEMPO, Komárno

15 000,-Sk

Slovenská federácia silných mužov Herkules Slovakia, Komárno

3 000,-Sk

Klub vodného motorizmu Lodiar, Budovateľská 18/41, Komárno

5 000,-Sk

Klub vodných motoristov Kormorán, Komárno

10 000,-Sk

Box club Dunaj ROM, Komárno

10 000,-Sk

kategória c
TJ SPŠ, Komárno

10 000,-Sk

Komárňanský šachový club

46 000,-Sk

Šachový klub Hoffer, Komárno

10 000,-Sk

1. Komárňanský biliardový klub, Komárno

5 000,-Sk

Slovenský strelecký zväz ROYAL, Komárno

10 000,-Sk

Tenisový klub SPARTAK, Parná, Komárno

15 000,-Sk

PK T & O stolnotenisový klub, Komárno

10 000,-Sk

TJ Pokrok - stolný tenis, Komárno

4 000,-Sk

Triatlon club, Komárno

5 000,-Sk

Cykloturistický klub Slobodní pútnici

5 000,-Sk

Ing. Vladimír Urban, Komárno

3 000,-Sk

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poukázať schválené finančné dotácie v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: