Číslo hlasovania: 107
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Správe komisie životného prostredia


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

správe komisie životného prostredia zo dňa 14.06.2001;
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 29
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 29


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Győrfy Ing. Peter Takács  Mihály Mácza
PhDr. Éva Dohnanec  Mária Hajabácsová  Attila Farkas PaedDr. Štefan Bende
Ing. László Stubendek PhDr. János Kovács Mgr. Lajos Szép JUDr. Éva Hortai
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Tibor Baštrnák Ing. Vojtech Szabó MVDr. Alexander Galgóczy
Ing. Štefan Zámbó MUDr. Zoltán Sebők MUDr. Peter Tóth Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Anton Marek  Peter Hamran  Mária Hutter Ing. Štefan Langschadl
MUDr. Ludovít Horváth  Mihály Kiss  Anton Andrássy Ing. Péter Bábi
MUDr. Tamás Hollósy

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: