Číslo hlasovania: 1070
Číslo bodu: 32.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na športové podujatia podľa VZN č. 23/2003 o poskytovaní finančnej dotácie pre financovanie športových aktivít vykonávaných komárňanskými športovcami z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na športovú činnosť pre:

   Michal Kelle, Komárno - člen AC Nové Zámky.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: