Číslo hlasovania: 1074
Číslo bodu: 32.
Uznesenie k Návrhu na vytvorenie Spoločného školského úradu v Komárne a na zmenu Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Komárne


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   žiadosti obcí na vytvorenie Spoločného školského úradu v Komárne podža § 6 ods. 6 a 9 zákona číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 20a ods. 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

B) schvažuje

   vytvorenie Spoločného školského úradu a uzatvorenie Zmluvy o vytvorení spoločného školského úradu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

C) schvažuje

   zmenu Organizačnej štruktúry mestského úradu v Komárne v zmysle bodu B/ tohto uznesenia (tvorí prílohu uznesenia),

D) ukladá Mestskému úradu Komárno

   predloži krajskému školskému úradu návrh na vydanie rozhodnutia o potvrdení spoločného školského úradu,

Termín: 15. februára 2005
Zodpovedný prednosta úradu

E) splnomocňuje MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta Komárno

   rokova s ďalšími záujemcami o spoločný školský úrad a uzatvori s nimi zmluvu za rovnakých podmienok.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: