Číslo hlasovania: 1075
Číslo bodu: 32.
Uznesenie k Návrhu organizačnej štruktúry Materskej školy Ul. vodná 29, 945 01 Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

   v štvortriednej Materskej škole Ul. vodná 29, Komárno, na základe zahajovacieho výkazu materskej školy je počet detí 71, počet tried je 5; počet pedagogických zamestnancov je 10, počet nepedagogických zamestnancov je 3,

B) schvaľuje

   organizačnú štruktúru Materskej školy Ul. vodná 29, Komárno a zníženie počtu pedagogických zamestnancov na 8 (organizačná schéma tvorí prílohu uznesenia),

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupovať v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: 28. februára 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: