Číslo hlasovania: 1076
Číslo bodu: 32.
Uznesenie k Žiadosti o zaradenie školských klubov detí do siete


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) súhlasí

   v zmysle § 16 ods. 1 písm. k) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zaradením do siete školských zariadení nasledovne:

  1. so zaradením Školského klubu detí pri Špeciálnej základnej škole s VJM Palatínova 38, Komárno, na základe žiadosti zo dňa 20.01.2005,
  2. so zaradením Školského klubu detí pri Špeciálnej základnej škole a špeciálnej materskej škole Hradná 7, Komárno, na základe žiadosti č. 26/2005 zo dňa 19.01.2005,
  3. so zaradením Školského klubu detí pri Základnej škole a Materskej škole pri NsP Komárno, na základe žiadosti č. 6/2005,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zaslať vyjadrenie v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 28.februára 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: