Číslo hlasovania: 1079
Číslo bodu: 32.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty v súlade § 6 ods. 6 VZN Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“), so žiadateľmi:

 1. A. K.
 2. - bytu Hviezdna ul. 18/30, Komárno,

 3. L. E.
 4. - bytu Vodná ul. 9/16, Komárno,

 5. Z. B.
 6. - bytu Hradná ul. 11/1, 945 01 Komárno,

 7. Š. H.
 8. - bytu Zváračská ul. 20/20, 945 01 Komárno,

  ktorí v súlade s § 6 ods. 6 VZN zaplatili celý nedoplatok na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu po uplynutí výpovednej lehoty a podali žiadosť o odkúpenie nájomného bytu.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. spracovať a zaslať žiadateľom návrh zmluvy o nájme bytu,
 2. následne pripraviť a zaslať žiadateľom návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu v súlade s § 6 ods. 6 VZN.

Termín: 60 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: