Číslo hlasovania: 108
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Zoznamu chránených hrobov, náhrobníkov a objektov v Komárňanských cintorínoch


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

zoznam chránených hrobov, náhrobníkov a objektov v Komárňanských cintorínoch.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. Gábor Cséplő JUDr. Vojtech Novák PhDr. János Kovács
Mgr. Lajos Szép  Mihály Kiss Ing. Štefan Langschadl  Mária Hajabácsová
RNDr. Géza Nagy MUDr. Tibor Baštrnák PhDr. Éva Dohnanec JUDr. Éva Hortai
Mgr. Imre Andruskó  Mária Hutter Ing. Štefan Zámbó Ing. László Stubendek
Ing. Vojtech Szabó MUDr. Peter Tóth  Anton Andrássy  Peter Hamran
MUDr. Ludovít Horváth  Mihály Mácza MUDr. Tamás Hollósy  Miklós Fehér
MUDr. Zoltán Sebők PaedDr. Štefan Bende  Attila Farkas Ing. Péter Bábi
Ing. Peter Takács Ing. László Győrfy

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: