Číslo hlasovania: 1080
Číslo bodu: 32.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplynutí výpovednej lehoty v súlade § 6 ods. 7 písm. a) VZN Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“), so žiadateľmi:

 1. J. Cz.
 2. - bytu Vodná ul. 2915/13, Komárno,

 3. K. Ü.
 4. - bytu Ul. E. B. Lukáča 28/9, 945 01 Komárno,

 5. M. S.
 6. - bytu Meštianska ul. 16/13, 945 01 Komárno,

 7. R. R.
 8. - bytu Ul. budovateľská 35/19, 945 01 Komárno,

 9. A. R.
 10. - bytu Ul. E. B. Lukáča 7/1, 945 01 Komárno,

 11. T. M.
 12. - bytu Hviezdna ul. 18/40, 945 01 Komárno,

 13. Z. V.
 14. - bytu Ul. budovateľská 35/19, 945 01 Komárno,

 15. A. P.
 16. - bytu Ul. budovateľská 27/43, 945 01 Komárno,

 17. A. P.
 18. - bytu Košická ul. 42/56, 945 01 Komárno,

ktorí v súlade s § 6 ods. 7 písm. a) VZN podali žiadosť o zaplatenie nedoplatku na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu v splátkach po uplynutí výpovednej lehoty a žiadosť o odkúpenie nájomného bytu za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zaslať žiadateľom oznámenie o prijatí uznesenia s výzvou na uzatvorenie Dohody a splnení dlhu v splátkach,
 2. Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. zaslať žiadateľom návrh zmluvy o nájme bytu,
 4. Termín: 30 dní od podpísania Dohody o splnení dlhu v splátkach
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 5. následne pripraviť a zaslať žiadateľom návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu v súlade s § 6 ods. 7 písm. a) VZN.
 6. Termín: 30 dní po splnení splátkového kalendára a zaplatení celého nedoplatku
  Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: