Číslo hlasovania: 1081
Číslo bodu: 32.
Uznesenie k Návrhu na predaj mestských bytov podľa VZN Mesta Komárno č. 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch, užívaných nájomcami, pre ktorých je potrebné zabezpečiť bytovú náhradu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. predaj mestského bytu, v súlade s § 5 VZN mesta Komárno č. 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch, s podmienkou zabezpečenia náhradného bytu s trvalým pobytom pre terajšieho nájomcu:
  2.    bytu na Ul. budovateľskej 44/35, na prízemí, so súpisným číslom 1417, na parcele č. 5261, spoluvlastnícky podiel 5791/392037 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5791/392037 na pozemku, parcelné číslo 5261, o výmere 2 049 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8502 v k.ú. Komárno, pre Attilu Eseka, rodeného Eseka, narod. 12.03.1964, trvale bytom Ul. Gy. Alapyho 2, Komárno, za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,

       za nasledovných podmienok:

  3. predaj mestského bytu, v súlade s § 5 VZN mesta Komárno č. 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch, s podmienkou zabezpečenia náhradného ubytovania s trvalým pobytom pre terajšieho nájomcu:
  4.    bytu na Zváračskej ul. 3/16, na I. poschodí, so súpisným číslom 1390, na parcele č. 5820, spoluvlastnícky podiel 5725/251997 na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel 5725/251997 na pozemku, parcelné číslo 5820 o výmere 987 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8581 v k.ú. Komárno, pre Petra Szelesa, rodeného Szelesa, narod. 22.07.1980, trvale bytom Iža, Melónový rad 404, za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,

       za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva a návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: