Číslo hlasovania: 1082
Číslo bodu: 32.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k návrhu na vysporiadanie pohľadávok mesta Komárno voči spoločnosti Slovakia Cable System, spol. s r.o. v konkurze


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

   Mesto Komárno eviduje pohľadávky voči spoločnosti Slovakia Cable Systems spol. s r.o. (v skratke SCS spol. s r.o.) v konkurze, IČO: 31410120, so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava (predtým TV-Prometheus, spol. s r.o. so sídlom Eötvösa 10, 945 Komárno), v celkovej výške 4.235.601,- Sk v zložení:

  1. 2.500.000,- Sk – nesplatená časť pohľadávky mesta z titulu vrátenia vkladu tichého spoločníka do spoločnosti SCS spol. s r.o. (v tom čase TV-Prometheus, spol. s r.o.),
  2. 1.666.666,- Sk – nesplatená časť nájomného podľa Zmluvy o nájme hnuteľnej veci a kúpnej zmluvy zo dňa 7.6.2004, predmetom ktorej bol nájom káblového televízneho rozvodu KTV – III. etapa,
  3. 68.935,- Sk – úroky z omeškania podľa Zmluvy o splnení dlhu v splátkach, uzatvorenej dňa 14.5.2001.

B) schvaľuje

   na základe ponuky zo dňa 14.01.2005 spoločnosti SLOVAKIA CABLE
COMPANY, s.r.o., IČO: 35 701722, so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, vysporiadanie pohľadávok mesta Komárno voči spoločnosti SCS spol. s r.o. v konkurze nasledovne:

  1. uzatvorenie Zmluvy o postúpení pohľadávok, uvedených v bode A/ tohto uznesenia medzi Mestom Komárno, ako postupcom a spoločnosťou SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., IČO: 35 701722, so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, ako postupníkom odplatne za 2.500.000,- Sk (Zmluva o postúpení pohľadávok tvorí prílohu uznesenia),
  2. uzatvorenie Kúpnej zmluvy o predaji TKR medzi Mestom Komárno ako predávajúcim a spoločnosťou SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., IČO: 35 701722, so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, ako kupujúcim, predmetom ktorej je súbor vecí tvoriacich III. etapu televíznych káblových rozvodov v Komárne za cenu 500.000,- Sk (Kúpna zmluva o predaji TKR tvorí prílohu uznesenia),

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   vykonať potrebné úkony v zmysle bodu B/1 a B/2 tohto uznesenia.

Termín: 28. februára 2005
Zodpovedný: primátor mesta

D) splnomocňuje MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta Komárno

   na podpísanie zmluvy o postúpení pohľadávok a kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/1 a B/2 tohto uznesenia.

Termín: 28. februára 2005
Zodpovedný: primátor mesta

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Lajos Csonka

   Nehlasovali: