Číslo hlasovania: 1083
Číslo bodu: 32.
Uznesenie k Správe Komisie rozvoja mesta, pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

   Správu Komisie rozvoja mesta, pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 14. a 17. januára 2005.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende  Csaba Fehér  Frigyes Gogola MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: