Číslo hlasovania: 1085
Číslo bodu: 32.
Uznesenie k návrhu vyhlásenia verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností v zmysle VZN č. 5/1999 o pravidlách verejnej súťaže pri prenájme a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku Mesta Komárno v znení neskorších predpisov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta za účelom výstavby rodinných domov v k. ú. Nová Stráž s vyvolávacou cenou 550 Sk/m2 tj :


 2. p. č. 1703/13 o výmere 761 m2 s vyvolávacou cenou 418.550,- Sk p. č. 1703/14 o výmere 770 m2 s vyvolávacou cenou 423.500,- Sk p. č. 1703/15 o výmere 774 m2 s vyvolávacou cenou 425.700,- Sk p. č. 1703/16 o výmere 778 m2 s vyvolávacou cenou 427.900,- Sk p. č. 1703/17 o výmere 782 m2 s vyvolávacou cenou 430.100,- Sk p. č. 1703/23 o výmere 1206 m2 s vyvolávacou cenou 663.300,- Sk p. č. 1703/24 o výmere 1068 m2 s vyvolávacou cenou 587.400,- Sk p. č. 1703/25 o výmere 1041 m2 s vyvolávacou cenou 572.550,- Sk p. č. 1703/26 o výmere 1013 m2 s vyvolávacou cenou 557.150,- Sk p. č. 1703/27 o výmere 968 m2 s vyvolávacou cenou 532.400,- Sk p. č. 1703/38 o výmere 968 m2 s vyvolávacou cenou 532.400,- Sk p. č. 1703/39 o výmere 1013 m2 s vyvolávacou cenou 557.150,- Sk p. č. 1703/40 o výmere 1041 m2 s vyvolávacou cenou 572.550,- Sk p. č. 1703/41 o výmere 1068 m2 s vyvolávacou cenou 587.400,- Sk p. č. 1703/42 o výmere 1214 m2 s vyvolávacou cenou 667.700,- Sk p. č. 1703/43 o výmere 1457 m2 s vyvolávacou cenou 801.350,- Sk p. č. 1703/44 o výmere 1034 m2 s vyvolávacou cenou 568.700,- Sk p. č. 1703/45 o výmere 800 m2 s vyvolávacou cenou 440.000,- Sk p. č. 1703/46 o výmere 805 m2 s vyvolávacou cenou 442.750,- Sk p. č. 1703/47 o výmere 809 m2 s vyvolávacou cenou 444.950,- Sk p. č. 1703/48 o výmere 814 m2 s vyvolávacou cenou 447.700,- Sk p. č. 1703/49 o výmere 824 m2 s vyvolávacou cenou 453.200,- Sk
 3. Podmienky zástavby :
  1. Na pozemkoch p. č. 1703/13 – 1703/17
  2.    Samostatne stojacie jednopodlažné rodinné domy s možnosťou zabudovania podkrovia, s výškou hrebeňa strechy od 7,0 m do max. 8,5 m od ±0,000 s vysunutím garáže na hranicu pozemku smerom ku komunikácii a umiestnením rodinných domov 3 m od hranice čelnej strany pozemku, výška podlahy 1.NP ±0.000 musí byť min. 0,3 m, max. 0,6 m od terénu. Sklon strechy môže byť v rozmedzí od 30° do 40°. Stavebná čiara medzi susediacimi pozemkami je z jednej strany 2 m a z druhej strany 5 m, vzdialenosť medzi objektmi 7-11 m. Maximálna dovolená zastavanosť pozemkov je 35 %.

  3. Na pozemkoch p. č. 1703/44 – 1703/49
  4.    Samostatne stojacie jednopodlažné rodinné domy s možnosťou zabudovania podkrovia, s výškou hrebeňa strechy od 7,0 m do max. 8,5 m od ±0,000 s vysunutím garáže na hranicu pozemku smerom ku komunikácii a umiestnením rodinných domov 6 m od hranice čelnej strany pozemku, výška podlahy 1.NP ±0.000 musí byť min. 0,3 m, max. 0,6 m od terénu. Sklon strechy môže byť v rozmedzí od 30° do 40°. Stavebná čiara medzi susediacimi pozemkami je z jednej strany 2 m a z druhej strany 5 m, vzdialenosť medzi objektmi 7-11 m. Maximálna dovolená zastavanosť pozemkov je 35 %.

  5. Na pozemkoch p. č. 1703/23 – 1703/27 a p. č. 1703/38 – 1703/43
  6.    Samostatne stojacie jednopodlažné rodinné domy s možnosťou zabudovania podkrovia, s výškou hrebeňa strechy od 7,0 do max. 8,5 m od ±0,000 s umiestnením garáže 6 m od hranice čelnej strany pozemku aj s rodinným domom, výška podlahy 1.NP ±0.000 musí byť min. 0,3 m, max. 0,6 m od terénu. Sklon strechy môže byť v rozmedzí od 30° do 40°. Stavebná čiara medzi susediacimi pozemkami je z jednej strany 2 m a z druhej strany 5, vzdialenosť medzi objektmi 7-11 m. Maximálna dovolená zastavanosť pozemkov je 35 %.

 4. Podmienky realizácie technickej vybavenosti :
 5.    Realizácia technickej vybavenosti k individuálnej bytovej výstavbe v roku 2005 je podmienená získaním dotácie od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

     K žiadosti o dotáciu, ktorú podá Mesto Komárno, je nutné priložiť právoplatné stavebné povolenia na jednotlivé rodinné domy v počte viac ako 50% stavebníkov, najneskoršie do 30.04.2005.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť vyhlásenie verejnej súťaže.

Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Miklós Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: