Číslo hlasovania: 1086
Číslo bodu: 32.
Uznesenie k Vyhláseniu verejnej súťaže na zhotovenie prác „Vybudovanie technickej vybavenosti k IBV Komárno, mestská časť Nová Stráž“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov na zhotovenie prác „Vybudovanie technickej vybavenosti k IBV Komárno, mestská časť Nová Stráž“
 2. súťažné podklady pre verejnú súťaž,

B) menuje

 1. komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti na verejnej súťaži a na vyhodnotenie ponúk v zložení:
  1. Ing. László Stubendek - predseda
  2. Ing. Zoltán Varga - člen
  3. MUDr. Peter Tóth - člen
  4. PaedDr. Štefan Bende - člen
  5. Ing. Béla Sánta - člen
 2. odborne spôsobilú osobu: Ing. Štefan Bódiš

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť písomné podklady pre činnosť komisie,

D) poveruje MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta Komárno

   podpísať menovacie dekréty predsedovi a členom komisie.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Péter Tóth

   Nehlasovali: