Číslo hlasovania: 1087
Číslo bodu: 32.
Uznesenie na schválenie prestavby pavilónov bývalej ZŠ Ul.slobody v Komárne “Prestavba bývalej budovy ZŠ na Ul.slobody na bytový dom – nájomné byty bežného štandardu“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. Prestavbu pavilónov bývalej budovy ZŠ na Ul. slobody v Komárne vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno:
  2.    na bytový dom : „Prestavba bývalej budovy ZŠ na Ul. slobody na bytový dom – nájomné byty bežného štandardu“.

  3. Prijatie úveru zo ŠFRB za účelom prefinancovania stavby “Prestavba bývalej budovy ZŠ na Ul. slobody na bytový dom – nájomné byty bežného štandardu“ vo výške 70% obstarávacej ceny v súlade so zákonom č. 607/2004 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov s tým, že 30% obstarávacej ceny bude prefinancované z Dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zmysle Výnosu MVaRR SR z 23.12.2004 č. V-1/2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania. Úver zo ŠFRB sa poskytuje na 30-ročnú lehotu splácania, pri úrokovej sadzbe 1%. Technickú infraštruktúru, na ktorú sa neposkytuje dotácia ani úver zo ŠFRB, Mesto Komárno zabezpečí z vlastných zdrojov.
  4. Uzatvorenie zmluvy o zriadení záložného práva so ŠFRB na ručenie za úver nehnuteľnosťami vedenými na LV č. 6434 v k.ú. Komárno:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť spracovanie žiadosti o úver zo ŠFRB v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia,
  2. Termín: 28. februára 2005
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie zmluvy v zmysle bodu A/3 tohto uznesenia.
  4. Termín: v zmysle požiadavky ŠFRB Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Miklós Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: