Číslo hlasovania: 1088
Číslo bodu: 32.
Uznesenie k Vyhláseniu verejnej súťaže na zhotovenie prác „Prestavba bývalej budovy ZŠ na Ul. slobody na bytový dom – nájomné byty bežného štandardu“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov na zhotovenie prác „Prestavba bývalej budovy ZŠ na Ul. slobody na bytový dom – nájomné byty bežného štandardu“,
 2. súťažné podklady pre verejnú súťaž,

B) menuje

 1. komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti na verejnej súťaži a na vyhodnotenie ponúk v zložení:
  1. Farkas Attila - predseda
  2. Ing. László Győrfy - člen
  3. Lajos Szép - člen
  4. Mgr. Štefan Zábojník - člen
  5. PaedDr. Tibor Papp- člen
 2. odborne spôsobilú osobu: Ing. Štefan Bódiš

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť písomné podklady pre činnosť komisie,

D) poveruje MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta Komárno

   podpísať menovacie dekréty predsedovi a členom komisie.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Miklós Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: