Číslo hlasovania: 1089
Číslo bodu: 32.
Uznesenie k Vyhláseniu verejnej súťaže na zhotovenie prác „Informačné centrum ústrednej pevnosti, bastión madony Novej pevnosti“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov na zhotovenie prác „Informačné centrum ústrednej pevnosti, bastión madony novej pevnosti“,
 2. súťažné podklady pre verejnú súťaž,

B) menuje

 1. komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti na verejnej súťaži a na vyhodnotenie ponúk v zložení:
  1. MUDr. Lajos Maurovich Horvat - predseda
  2. Miklós Fehér - člen
  3. Csaba Fehér - člen
  4. MUDr. Tamás Hollósy - člen
  5. Mgr. Ľudovít Gráfel - člen
 2. odborne spôsobilú osobu:Ing. Štefan Bódiš

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť písomné podklady pre činnosť komisie,

D) poveruje MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta Komárno

podpísať menovacie dekréty predsedovi a členom komisie.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Miklós Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: