Číslo hlasovania: 109
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesenia č. 473/2001 bod B č. 2 – priemyselný park


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

vybrané lokality č. 1, 2, 3, ako podklad na ďalšie rokovania;

B) berie na vedomie

informatívnu správu o plnení uznesenia 473/2001 bod. B. č. 2;

C) ukladá

zverejni na internete parametre vybraných lokalít

Zodp.: prednosta úradu
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
Ing. Péter Bábi PhDr. János Kovács  Mária Hajabácsová JUDr. Vojtech Novák
Mgr. Lajos Szép Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy
PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek  Mihály Mácza
 Anton Andrássy Ing. Peter Takács JUDr. Éva Hortai PaedDr. Štefan Bende
 Attila Farkas Ing. Štefan Langschadl MUDr. Peter Tóth MVDr. Alexander Galgóczy
 Mária Hutter

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy  Miklós Fehér Ing. Gábor Cséplő MUDr. Tibor Baštrnák
 Peter Hamran

   Nehlasovali: