Číslo hlasovania: 1090
Číslo bodu: 32.
Uznesenie k Informatívnej správe o mestskej hromadnej doprave v roku 2005


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   Informatívnu správu o mestskej hromadnej doprave v roku 2005,

B) schvaľuje

   uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o poskytovaní prepravných výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v roku 2005 so spoločnosťou SAD Nové Zámky, a.s., na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy v Komárne (zmluva tvorí prílohu uznesenia),

C) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta Komárno

   podpísať zmluvu podľa bodu B/ tohto uznesenia,

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   predložiť na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva dopravcom predloženú kalkuláciu výšky ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2005 v zmysle vyhlášky č. 151/2003 Z.z. o preukazovaní predpokladanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme.

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: