Číslo hlasovania: 1091
Číslo bodu: 33.
Uznesenie k návrhu na odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj časti pozemku p.č. 3870 o výmere cca 3.000 m2, ostatná plocha (výmera bude upresnená geometrickým plánom) a odpredaj pozemku p.č. 3867/3 o výmere 8 m2, zastavaná plocha, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre neziskovú organizáciu COMENIUS – Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho – Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o., so sídlom Roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno, IČO: 37 970 887, za účelom využívania týchto plôch študentmi a zamestnancami univerzity a na rozšírenie ubytovacích kapacít študentského domova výstavbou ďalších budov, za cenu 100.000,- Sk, s možnosťou odstúpenia od zmluvy v prípade, že plánovaná výstavba nebude začatá do doby jedného roka odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy o doručenie geometrického plánu v zmysle uznesenia,
  2. Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.
  4. Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Győrfy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Ing. István Zámbó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: