Číslo hlasovania: 11 - spresnenie bod A
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Odpredaju bytu na Ul. Župná č. 6


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) zrušuje

uznesenie č. 596/A/10/1998 – (odpredaj bytu č. 2 na Ul. župná 6 pre p. L.) - pre zmenu podmienok odpredaja bytov v RD.

B) neschvaľuje

odpredaj bytu č. 2 v dome na Ul. Župná č. 6 na parcele č. 1985 so súpisným číslom 1145 s pozemkom v spoluvlastníckom podiele 41/225 podľa znaleckého ocenenia zo dňa 12.01.2001 za kúpnu cenu 49.138,- Sk pre M. L..

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť uvoľnenie bytu a byt odpredať za trhovú cenu.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
Ing. Štefan Langschadl Ing. Peter Békési PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Štefan Zámbó Ing. Vojtech Szabó  Peter Hamran RNDr. Géza Nagy
 Mária Hutter MUDr. Tibor Baštrnák  Mária Hajabácsová Mgr. Imre Andruskó
Mgr. Štefan Zábojník  Anton Andrássy Ing. László Győrfy Ing. Péter Bábi
 Attila Farkas  Mihály Mácza PaedDr. Štefan Bende MVDr. Alexander Galgóczy
Mgr. Lajos Szép JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth JUDr. Éva Hortai
 Mária Vörösová

   Proti:
MUDr. Anton Marek

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 11 - spresnenie bod B
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Odpredaju bytu na Ul. Župná č. 6


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) zrušuje

uznesenie č. 596/A/10/1998 – (odpredaj bytu č. 2 na Ul. župná 6 pre p. L.) - pre zmenu podmienok odpredaja bytov v RD.

B) neschvaľuje

odpredaj bytu č. 2 v dome na Ul. Župná č. 6 na parcele č. 1985 so súpisným číslom 1145 s pozemkom v spoluvlastníckom podiele 41/225 podľa znaleckého ocenenia zo dňa 12.01.2001 za kúpnu cenu 49.138,- Sk pre M. L..

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť uvoľnenie bytu a byt odpredať za trhovú cenu.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
 Mária Hajabácsová PaedDr. Štefan Bende Mgr. Lajos Szép Ing. Peter Békési
MUDr. Peter Tóth  Mária Vörösová  Mária Hutter PhDr. János Kovács
 Peter Hamran Ing. Štefan Zámbó Mgr. Štefan Zábojník RNDr. Géza Nagy
 Attila Farkas JUDr. Éva Hortai  Mihály Mácza MUDr. Tamás Hollósy
MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Štefan Langschadl MUDr. Tibor Baštrnák PhDr. Éva Dohnanec
Ing. Vojtech Szabó Ing. Péter Bábi Ing. László Győrfy Mgr. Imre Andruskó
JUDr. Vojtech Novák  Anton Andrássy

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: