Číslo hlasovania: 111
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Správe o obchodnej verejnej súťaži na uzatvorenie zmluvy na predaj a zástavbu pozemkov v lokalite medzi Mederčskou, Záhradníckou a Petőfiho uliciou


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

na základe predloženého návrhu komisie na posúdenie súťažných návrhov na odpredaj a zástavbu pozemkov vo vlastníctve mesta Komárno medzi Mederčskou, Záhradníckou a Petőfiho ulicou :

A) schvaľuje

s poskytnutím finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na financovanie športových aktivít podľa VZN č. 16/1996 pre:

1. zastavovaciu štúdiu stavby obchodného centra predloženej FASTAVOM Development spol. s r.o. Žilina;
2. uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemkov parc. č. 140/2 o výmere 3515 m2 ako ostatná plocha, parc. č. 141/1 o výmere 2178 m2 ako ostatná plocha, parc. č. 145/6 o výmere 674 m2 ako ostatná plocha vedené v k.ú. Komárno na LV č. 6434 s FASTAV Development spol. s r.o. - Žilina za celkovú kúpnu cenu 16.108.510,- Sk t.j. 2.530,- Sk/m2, za podmienok podľa návrhu zmluvy s tým, že ak kúpa nebude realizovaná z viny kupujúceho, 10 % kúpnej ceny pripadne v prospech mesta Komárno, pričom na odkúpených pozemkoch kupujúci má postaviť výlučne stavby obchodného centra podľa architektonickej štúdie ním predloženej.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/2 schváleného uznesenia.

Termín zaslania návrhu kúpnej zmluvy: do 7 dní
Termín viazanosti návrhu: do 14 dní
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 4
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
MUDr. Tibor Baštrnák PhDr. Éva Dohnanec Ing. Gábor Cséplő PaedDr. Štefan Bende
Ing. László Győrfy Ing. Péter Bábi Ing. Vojtech Szabó  Mária Hajabácsová
MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó  Mária Hutter Mgr. Imre Andruskó
JUDr. Éva Hortai  Attila Farkas  Miklós Fehér Ing. Peter Takács

   Proti:
Ing. Štefan Langschadl RNDr. Géza Nagy MUDr. Ludovít Horváth MUDr. Tamás Hollósy

   Zdržali sa:
 Anton Andrássy MUDr. Anton Marek  Peter Hamran Mgr. Lajos Szép
JUDr. Vojtech Novák PhDr. János Kovács

   Nehlasovali: