Číslo hlasovania: 112
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Správe o dopravnom režime centra mesta


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. uzavretie pešej zóny podľa správy;
2. zvýšenie rozpočtu na kapitole kapitálové výdavky kap. 45 § 6 pol. 71702 o 120 000,-Sk na realizáciu;

B) ukladá MsÚ Mestskému úradu v Komárne

1. realizovať uzavretie pešej zóny formou sklopných zábran a kvetináčov s výnimkou zábrany č. 4, až do ukončenia výstavby Nádvoria Európy podľa správy;
2. oznámiť majiteľom prevádzkových jednotiek a obchodných zariadení a občanom podmienky režimu obmedzení v pešej zóne;

Zodpovedný: prednosta úradu
Termín: 01.09.2001
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Ing. László Győrfy PaedDr. Štefan Bende Ing. Peter Takács PhDr. János Kovács
Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Langschadl Mgr. Lajos Szép
Mgr. Imre Andruskó PhDr. Éva Dohnanec  Mihály Mácza  Peter Hamran
MUDr. Ludovít Horváth  Miklós Fehér MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Gábor Cséplő
JUDr. Vojtech Novák RNDr. Géza Nagy Ing. Štefan Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Anton Andrássy  Mária Hajabácsová Ing. Vojtech Szabó MUDr. Tibor Baštrnák

   Nehlasovali: