Číslo hlasovania: 11988
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 7. júla 2008


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 7. júla 2008,

B/ mení

1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 788/2008 zo dňa 5. júna 2008 nasledovne:

„Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

pre Mareka Fazekaša, trvalým pobytom Komárno, Mgr. Alexandru Malinovú, trvalým pobytom Komárno, Ing. Gabriela Dosztála, trvalým pobytom Komárno a Oľgu Szépeovú, trvalým pobytom Komárno:

1. uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časť pozemku o výmere cca 430 m2 z p.č. 10884 o výmere 4389 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za účelom vybudovania prístupovej cesty na náklady žiadateľov v šírke 5 m a dĺžke 85 m k novostavbám rodinných domov vo vlastníctve žiadateľov na p.č. 10936/2, 10936/3, 10936/4, 10936/5 a 10936/6, na dobu určitú na 3 roky,

2. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na pozemok p.č. 10884 o výmere 4389 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za účelom umiestnenia inžinierskych sietí na náklady žiadateľov k plánovaným rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov na p.č. 10936/2, 10936/3, 10936/4, 10936/5 a 10936/6,

za nasledovných podmienok:

- prístupová cesta pre budúcich vlastníkov pozemkov musí mať pevný povrch, a po skončení doby výpožičky vypožičiavatelia vybudované investície na časti p.č.10884 odovzdajú bezplatne do majetku mesta,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní od doručenia návrhu zmluvy o výpožičke,
- zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená až po upresnení polohy inžinierskych sietí geometrickým plánom,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia,

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ“

2. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 793/A/2008 zo dňa 5. júna 2008 nasledovne:

„Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj spoluvlastníckeho podielu 2125/213457 k celku na pozemku p.č. 411/2 o výmere 2325 m2 zastavaná plocha, vedeného na LV 8508 v k.ú. Komárno, prislúchajúceho k obchodnému priestoru v budove mestskej tržnice, pre Mgr. Miklósa Csintalana, a manželku Zsuzsannu Csintalan, obaja trvalým pobytom Komárno, za cenu podľa BDÚ, t.j. 1.647,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ“

3. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 814/2008 zo dňa 5. júna 2008 nasledovne:

„Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. Pracovnú služobnú cestu do Quebecu v Kanade pre dve osoby – Ľudovíta Gráfela a tlmočníka na medzinárodnú konferenciu ICOMOS, konanú v dňoch 25. 9. 2008 – 6. 10. 2008 s cieľom prezentovania pevnostného systému Komárna a Komáromu,
2. zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2008, zvýšenie bežných príjmov, kategória 100 daňové príjmy, položka 111 – výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve a na strane bežných výdavkov, kategória 600, oddiel 01, položka 631 – cestovné náhrady o sumu 120 tis. Sk,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. organizačne zabezpečiť pracovnú služobnú cestu v súlade s bodom A/ a pripraviť prezentačné materiály na medzinárodnú konferenciu ICOMOS,
2. premietnuť zmenu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu mesta Komárno na rok 2008.

Termín: 25. septembra 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚ“

C/ zrušuje

uznesenie číslo 322/2007 – nebola nájdená vhodná lokalita,
uznesenie číslo 526/2007 – pre nezáujem zo strany žiadateľa,
uznesenie číslo 790/2008 – pre nezáujem zo strany žiadateľa.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas Ing. Gábor Dékány
Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Péter Tóth Ing. László Stubendek MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: