Číslo hlasovania: 11991
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k Informatívnej správe o pridelení bytov v bytovom dome na adrese Komárno, časť Veľký Harčáš 61


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

Informatívnu správu o pridelení bytov podľa izbovitosti a s prihliadnutím na počet členov v domácnosti na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 762/2008 bod B/ zo dňa 5. júna 2008 pre nájomníkov v bytovom dome na adrese Komárno, časť Veľký Harčáš 61 (informatívny materiál tvorí prílohu uznesenia).
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Péter Tóth JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč
 László Fazekas Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas Ing. Gábor Dékány

   Nehlasovali: