Číslo hlasovania: 11992
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k Žiadosti Ing. Attila Zsapku, Tyršová 17, Dvory nad Žitavou, o poskytnutie finančnej dotácie na vyhotovenie videoklipu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť pre žiadateľa

Ing. Attila Zsapka, Tyršová 17, Dvory nad Žitavou
na vyhotovenie videoklipu.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Péter Tóth JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas
Ing. Kornél Horváth

   Proti:
 Csaba Fehér

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy  Attila Farkas Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. György Batta  Attila Petheő Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: