Číslo hlasovania: 11993
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k Návrhu na spolufinancovanie projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v Meste Komárno“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. predloženie žiadosti o podporu na modernizáciu verejného osvetlenia v Meste Komárno cez Blokový grant SIEA v rámci Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v Meste Komárno“, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Komárno,
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o podporu,
3. spolufinancovanie projektu vo výške 10% z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: podľa oznámenia SIEA
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč
 László Fazekas Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. György Batta  Csaba Fehér

   Nehlasovali: