Číslo hlasovania: 11994
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k návrhu Zoznamu chránených hrobov, náhrobníkov a objektov v cintorínoch mesta Komárna


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

Zoznam chránených hrobov, náhrobníkov a objektov v cintorínoch mesta Komárna (zoznam tvorí prílohu uznesenia).
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh
Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus
Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: