Číslo hlasovania: 11995
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k Návrhu Prevádzkového poriadku pohrebiska na mestských cintorínoch v správe Mesta Komárno v mestských častiach Nová Stráž, Kava, Čerhát a Hadovce


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

Prevádzkový poriadok pohrebiska na mestských cintorínoch v správe Mesta Komárno v mestských častiach Nová Stráž, Kava, Čerahát a Hadovce s účinnosou od 1. augusta 2008 (prevádzkový poriadok tvorí prílohu uznesenia),

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči umiestnenie prevádzkového poriadku pohrebiska v cintorínoch Nová Stráž, Kava, Čerhát a Hadovce na mieste prístupnom verejnosti.

Termín: do 1. augusta 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta
 Csaba Fehér  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák
Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas Ing. Gábor Dékány
Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: