Číslo hlasovania: 11997
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti o schválenie Prevádzkového poriadku pohrebiska na cintoríne Reformovanej kresťanskej cirkvi a Evanjelickej cirkvi v Komárne v správe podnikateľa Baltazár Ryšavý – Boldi


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

Prevádzkový poriadok pohrebiska na cintoríne Reformovanej kresťanskej cirkvi a Evanjelickej cirkvi v Komárne v správe podnikateľa Baltazár Ryšavý – Boldi (prevádzkový poriadok tvorí prílohu uznesenia),

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

C/ konštatuje, že

určovanie ceny služieb poskytovaných prevádzkovateľom pohrebiska na cintoríne Reformovanej kresťanskej cirkvi a Evanjelickej cirkvi v Komárne v správe podnikateľa Baltazár Ryšavý – Boldi nepatrí do pôsobnosti mesta.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta
 Csaba Fehér  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák
Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas Ing. Gábor Dékány
Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: