Číslo hlasovania: 11998
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k správe Komisie rozvoja mesta


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

Správu Komisie rozvoja mesta zo dňa 17. júna 2008 a 24. júna 2008.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč
 László Fazekas Ing. Gábor Dékány

   Proti:
Ing. Kornél Horváth

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: