Číslo hlasovania: 11999
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti občanov o vylúčenie parkovania na Jókaiho ulici a o zriadenie pešej zóny v jej časti od rohu Ul. pohraničnej smerom na Námestie generála Klapku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ konštatuje, že

bola podaná žiadosť občanov k riešeniu Jókaiho ulice s tým, aby po celej dĺžke ulice bolo vylúčené parkovanie osobných áut a úsek od rohu ulíc Jókaiho a Pohraničná smerom k Námestiu generála Klapku slúžil výlučne pre chodcov a aby tento úsek bol súčasťou pešej zóny mesta Komárno,

B/ neschvaľuje

navrhované riešenie občanov mesta Komárno s vylúčením parkovania na Jókaiho ulici a vytvorenie pešej zóny v časti od Pohraničnej ulice smerom na Námestie generála Klapku z dôvodu zachovania dopravnej dostupnosti centra mesta ako aj z dôvodu obmedzených možností vytvorenia nových parkovacích miest v historickom jadre mesta a zvyšujúcich nárokov na parkovanie v centre mesta Komárno,

C/ ukladá
Mestskej polícii v Komárne

zvýšiť kontrolu na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky na Jókaiho ulici z dôvodu zlepšenia dopravnej situácie.

Termín: priebežne
Zodpovedný: náčelník Mestskej polície
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth
 Attila Farkas JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta
 Csaba Fehér  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:
 László Fazekas

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh

   Nehlasovali: