Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Zrušeniu uznesenia


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) zrušuje

uznesenie č. 446/A/3/1997 – (odpredaj časti pozemku p.č. 7411/1 pre p. K.) - pre nezáujem žiadateža.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
PhDr. Éva Dohnanec RNDr. Géza Nagy  Mária Vörösová  Mária Hutter
MUDr. Peter Tóth PhDr. János Kovács  Peter Hamran Ing. Peter Békési
MUDr. Tibor Baštrnák Ing. László Győrfy MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Tamás Hollósy
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. Štefan Bende Ing. Štefan Langschadl
 Attila Farkas Ing. Péter Bábi JUDr. Éva Hortai Mgr. Lajos Szép
 Mária Hajabácsová  Mihály Mácza  Anton Andrássy JUDr. Vojtech Novák
Ing. Štefan Zámbó Ing. Vojtech Szabó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: