Číslo hlasovania: 12000
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k zámeru zmeny a doplnku ÚPN mesta Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

zámer zmeny a doplnku územného plánu mesta Komárno v mestskej časti „Hadovce – Nová Osada“- Urbanistický blok 17/59, 17/60, parc.č. 11784/3 a časť parc.č. 11784/1 v k.ú. Komárno, zmeny plôch priemyselnej výroby (F1) vo výhľadovom období na plochy zariadení ostatnej technickej infraštruktúry (M3), za nasledovných podmienok:

- náklady za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno v zmysle §19 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov hradí vlastník pozemku,
- náklady spojené s výstavbou komunikácií a technickej infraštruktúry hradí vlastník pozemku, bez akejkoľvek finančnej účasti Mesta Komárno,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť obstaranie zmeny a doplnku územného plánu mesta v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 31. decembra 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh
Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus
Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali: