Číslo hlasovania: 12001
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k zámeru zmeny a doplnku ÚPN mesta Komárno


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

zámer zmeny a doplnku územného plánu mesta Komárno v mestskej časti „Nová Strន – Urbanistický blok 26/11: parc.č. 1723/36 v k.ú. Nová Stráž, zmeny plôch bývania a občianskej vybavenosti (C1) na plochy bývania v rodinných domoch včítane občianskej vybavenosti miestneho významu ( A1), za nasledovných podmienok:

- náklady za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno v zmysle §19 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov hradí vlastník pozemku,
- náklady spojené s výstavbou komunikácií a technickej infraštruktúry hradí vlastník pozemku, bez akejkožvek finančnej účasti Mesta Komárno,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči obstaranie zmeny a doplnku územného plánu mesta v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 31. decembra 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 5
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Novák Mgr. Ondrej Gajdáč

   Proti:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Attila Petheő  László Fazekas
Ing. Kornél Horváth

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
Mgr. Béla Keszegh Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: