Číslo hlasovania: 12002
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k správe Komisie rozvoja mesta


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

Správu Komisie rozvoja mesta zo zasadnutia komisie dňa 8. júla 2008.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Novák Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas Ing. Péter Birkus

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Mgr. Béla Keszegh
Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth

   Nehlasovali: