Číslo hlasovania: 12003 - spresnenie A
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 552/2008 zo dňa 24. januára 2008


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 552/2008 zo dňa 24. januára 2008, ktorým bol schválený odpredaj nehnuteľností pre spoločnosť Rosenberg, Lehman & Partners, spol. s r.o., IČO: 31439799, so sídlom Miletičova 24, 821 08 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 10979/B, pre účely realizácie výstavby obchodného centra typu multifunkčného obchodno-spoločenského centra na námestí Kossutha v Komárne, nasledovne:

1. Prvá veta uznesenia sa označuje ako bod A/ a pred dvojbodkou znie nasledovne:
„schvaľuje odpredaj časti pozemku vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno p.č. 409 o výmere 448 m2, ostatná plocha p.č. 410 o výmere 8741 m2, zastavaná plocha časť parcely č. 411/1 o výmere 676 m2, ostatná plocha pre spoločnosť Rosenberg, Lehman & Partners, spol. s r.o., IČO: 31439799, so sídlom Miletičova 24, 821 08 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 10979/B, pre účely realizácie výstavby obchodného centra typu multifunkčného obchodno-spoločenského centra na námestí Kossutha za nasledovných podmienok“

2. V časti podmienok
Prvá odrážka znie:
- namiesto kinosály v obchodnom centre investor vybuduje multifunkčnú sálu, ktorá bude vhodná na usporiadanie kongresov, spoločenských podujatí a premietanie filmov,

Štvrtá odrážka znie:
- súčasťou obchodného centra bude nadzemný parkovací dom s počtom minimálne 200 miest s možnosťou bezplatného parkovania obyvateľov blízkej lokality,

Siedma odrážka znie:
- riešenie priestoru so zachovaním charakteru námestia (vybudovanie námestia) a zachovanie nezastavaného priestoru min. 30% v súlade s územným plánom,

Na koniec sa pripájajú ďalšie odrážky v znení:
- na p.č. 409, 410, a č. 411/29 sa zriaďuje vecné bremeno, právo vstupu na pozemok v prospech správcov inžinierskych sietí v prípade údržby a opravy pri havárií, nakoľko pod pozemkami sa nachádzajú inžinierske siete, vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne,
- účastníci sa dohodli, že na p.č. 410 a p.č. 411/29 sa zriaďuje vecné bremeno v prospech predávajúceho na zabezpečenie verejného pešieho koridoru (zámkovou dlažbou upravená časť pozemkov pri severnej časti tržnice, vrátane schodov do vchodu tržnice) v rozsahu upresnenej geometrickým plánom, vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne,
- účastníci sa dohodli na zriadení predkupného práva ako vecného práva v prospech predávajúceho za kúpnu cenu 29.595.000,- Sk, s platnosťou aj pre prípad iného scudzenia predmetu kúpy, ako jeho predajom,
- v prípade odpredaja predmetu kúpy, spoločnosť je povinná písomne ho ponúknuť Mestu Komárno a pripojiť spoločnosťou podpísaný návrh kúpnej zmluvy, ak Mesto Komárno predkupné právo nevyužije tým, že neuzatvorí kúpnu zmluvu a nezaplatí kúpnu cenu v celej výške v lehote 90 dní od jej doručenia, predkupné právo Mestu Komárno zanikne,
- geometrický plán predložia kupujúci do 60 dní od obdržania výzvy na doručenie geometrického plánu,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy, zmluvy o vecnom bremene a o predkupnom práve, a o podmienkach realizácie stavby, a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy, zmluvy o vecnom bremene a o predkupnom práve, a o podmienkach realizácie stavby,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

Ostatné podmienky, schválené uznesením číslo 552/2008 zo dňa 24. januára 2008, ostávajú nezmenené.

3. Za bod A/ sa vkladá ďalší bod B/, ktorý znie:

„ B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu podľa bodu A/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy, zmluvy o vecnom bremene a o predkupnom práve, a o podmienkach realizácie stavby podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ“
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
 Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Novák  Csaba Fehér MUDr. Péter Tóth  Attila Petheő
MUDr. Anton Marek MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. György Batta
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Béla Szabó Ing. Péter Birkus

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Béla Keszegh  László Fazekas Mgr. Lajos Szép Ing. Kornél Horváth
Ing. Gábor Dékány

   Nehlasovali:
Ing. István Zámbó


Číslo hlasovania: 12003 - spresnenie B
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 552/2008 zo dňa 24. januára 2008


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 552/2008 zo dňa 24. januára 2008, ktorým bol schválený odpredaj nehnuteľností pre spoločnosť Rosenberg, Lehman & Partners, spol. s r.o., IČO: 31439799, so sídlom Miletičova 24, 821 08 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 10979/B, pre účely realizácie výstavby obchodného centra typu multifunkčného obchodno-spoločenského centra na námestí Kossutha v Komárne, nasledovne:

1. Prvá veta uznesenia sa označuje ako bod A/ a pred dvojbodkou znie nasledovne:
„schvaľuje odpredaj časti pozemku vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno p.č. 409 o výmere 448 m2, ostatná plocha p.č. 410 o výmere 8741 m2, zastavaná plocha časť parcely č. 411/1 o výmere 676 m2, ostatná plocha pre spoločnosť Rosenberg, Lehman & Partners, spol. s r.o., IČO: 31439799, so sídlom Miletičova 24, 821 08 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 10979/B, pre účely realizácie výstavby obchodného centra typu multifunkčného obchodno-spoločenského centra na námestí Kossutha za nasledovných podmienok“

2. V časti podmienok
Prvá odrážka znie:
- namiesto kinosály v obchodnom centre investor vybuduje multifunkčnú sálu, ktorá bude vhodná na usporiadanie kongresov, spoločenských podujatí a premietanie filmov,

Štvrtá odrážka znie:
- súčasťou obchodného centra bude nadzemný parkovací dom s počtom minimálne 200 miest s možnosťou bezplatného parkovania obyvateľov blízkej lokality,

Siedma odrážka znie:
- riešenie priestoru so zachovaním charakteru námestia (vybudovanie námestia) a zachovanie nezastavaného priestoru min. 30% v súlade s územným plánom,

Na koniec sa pripájajú ďalšie odrážky v znení:
- na p.č. 409, 410, a č. 411/29 sa zriaďuje vecné bremeno, právo vstupu na pozemok v prospech správcov inžinierskych sietí v prípade údržby a opravy pri havárií, nakoľko pod pozemkami sa nachádzajú inžinierske siete, vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne,
- účastníci sa dohodli, že na p.č. 410 a p.č. 411/29 sa zriaďuje vecné bremeno v prospech predávajúceho na zabezpečenie verejného pešieho koridoru (zámkovou dlažbou upravená časť pozemkov pri severnej časti tržnice, vrátane schodov do vchodu tržnice) v rozsahu upresnenej geometrickým plánom, vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne,
- účastníci sa dohodli na zriadení predkupného práva ako vecného práva v prospech predávajúceho za kúpnu cenu 29.595.000,- Sk, s platnosťou aj pre prípad iného scudzenia predmetu kúpy, ako jeho predajom,
- v prípade odpredaja predmetu kúpy, spoločnosť je povinná písomne ho ponúknuť Mestu Komárno a pripojiť spoločnosťou podpísaný návrh kúpnej zmluvy, ak Mesto Komárno predkupné právo nevyužije tým, že neuzatvorí kúpnu zmluvu a nezaplatí kúpnu cenu v celej výške v lehote 90 dní od jej doručenia, predkupné právo Mestu Komárno zanikne,
- geometrický plán predložia kupujúci do 60 dní od obdržania výzvy na doručenie geometrického plánu,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy, zmluvy o vecnom bremene a o predkupnom práve, a o podmienkach realizácie stavby, a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy, zmluvy o vecnom bremene a o predkupnom práve, a o podmienkach realizácie stavby,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

Ostatné podmienky, schválené uznesením číslo 552/2008 zo dňa 24. januára 2008, ostávajú nezmenené.

3. Za bod A/ sa vkladá ďalší bod B/, ktorý znie:

„ B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu podľa bodu A/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy, zmluvy o vecnom bremene a o predkupnom práve, a o podmienkach realizácie stavby podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ“
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth
 Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Ondrej Gajdáč

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Lajos Szép JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh  László Fazekas
Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Nehlasovali:
Ing. István Zámbó


Číslo hlasovania: 12003 - spresnenie C
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 552/2008 zo dňa 24. januára 2008


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 552/2008 zo dňa 24. januára 2008, ktorým bol schválený odpredaj nehnuteľností pre spoločnosť Rosenberg, Lehman & Partners, spol. s r.o., IČO: 31439799, so sídlom Miletičova 24, 821 08 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 10979/B, pre účely realizácie výstavby obchodného centra typu multifunkčného obchodno-spoločenského centra na námestí Kossutha v Komárne, nasledovne:

1. Prvá veta uznesenia sa označuje ako bod A/ a pred dvojbodkou znie nasledovne:
„schvaľuje odpredaj časti pozemku vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno p.č. 409 o výmere 448 m2, ostatná plocha p.č. 410 o výmere 8741 m2, zastavaná plocha časť parcely č. 411/1 o výmere 676 m2, ostatná plocha pre spoločnosť Rosenberg, Lehman & Partners, spol. s r.o., IČO: 31439799, so sídlom Miletičova 24, 821 08 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 10979/B, pre účely realizácie výstavby obchodného centra typu multifunkčného obchodno-spoločenského centra na námestí Kossutha za nasledovných podmienok“

2. V časti podmienok
Prvá odrážka znie:
- namiesto kinosály v obchodnom centre investor vybuduje multifunkčnú sálu, ktorá bude vhodná na usporiadanie kongresov, spoločenských podujatí a premietanie filmov,

Štvrtá odrážka znie:
- súčasťou obchodného centra bude nadzemný parkovací dom s počtom minimálne 200 miest s možnosťou bezplatného parkovania obyvateľov blízkej lokality,

Siedma odrážka znie:
- riešenie priestoru so zachovaním charakteru námestia (vybudovanie námestia) a zachovanie nezastavaného priestoru min. 30% v súlade s územným plánom,

Na koniec sa pripájajú ďalšie odrážky v znení:
- na p.č. 409, 410, a č. 411/29 sa zriaďuje vecné bremeno, právo vstupu na pozemok v prospech správcov inžinierskych sietí v prípade údržby a opravy pri havárií, nakoľko pod pozemkami sa nachádzajú inžinierske siete, vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne,
- účastníci sa dohodli, že na p.č. 410 a p.č. 411/29 sa zriaďuje vecné bremeno v prospech predávajúceho na zabezpečenie verejného pešieho koridoru (zámkovou dlažbou upravená časť pozemkov pri severnej časti tržnice, vrátane schodov do vchodu tržnice) v rozsahu upresnenej geometrickým plánom, vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne,
- účastníci sa dohodli na zriadení predkupného práva ako vecného práva v prospech predávajúceho za kúpnu cenu 29.595.000,- Sk, s platnosťou aj pre prípad iného scudzenia predmetu kúpy, ako jeho predajom,
- v prípade odpredaja predmetu kúpy, spoločnosť je povinná písomne ho ponúknuť Mestu Komárno a pripojiť spoločnosťou podpísaný návrh kúpnej zmluvy, ak Mesto Komárno predkupné právo nevyužije tým, že neuzatvorí kúpnu zmluvu a nezaplatí kúpnu cenu v celej výške v lehote 90 dní od jej doručenia, predkupné právo Mestu Komárno zanikne,
- geometrický plán predložia kupujúci do 60 dní od obdržania výzvy na doručenie geometrického plánu,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy, zmluvy o vecnom bremene a o predkupnom práve, a o podmienkach realizácie stavby, a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy, zmluvy o vecnom bremene a o predkupnom práve, a o podmienkach realizácie stavby,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

Ostatné podmienky, schválené uznesením číslo 552/2008 zo dňa 24. januára 2008, ostávajú nezmenené.

3. Za bod A/ sa vkladá ďalší bod B/, ktorý znie:

„ B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu podľa bodu A/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy, zmluvy o vecnom bremene a o predkupnom práve, a o podmienkach realizácie stavby podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ“
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč
 László Fazekas Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó Ing. Kornél Horváth

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 12003 - spresnenie D
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 552/2008 zo dňa 24. januára 2008


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 552/2008 zo dňa 24. januára 2008, ktorým bol schválený odpredaj nehnuteľností pre spoločnosť Rosenberg, Lehman & Partners, spol. s r.o., IČO: 31439799, so sídlom Miletičova 24, 821 08 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 10979/B, pre účely realizácie výstavby obchodného centra typu multifunkčného obchodno-spoločenského centra na námestí Kossutha v Komárne, nasledovne:

1. Prvá veta uznesenia sa označuje ako bod A/ a pred dvojbodkou znie nasledovne:
„schvaľuje odpredaj časti pozemku vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno p.č. 409 o výmere 448 m2, ostatná plocha p.č. 410 o výmere 8741 m2, zastavaná plocha časť parcely č. 411/1 o výmere 676 m2, ostatná plocha pre spoločnosť Rosenberg, Lehman & Partners, spol. s r.o., IČO: 31439799, so sídlom Miletičova 24, 821 08 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 10979/B, pre účely realizácie výstavby obchodného centra typu multifunkčného obchodno-spoločenského centra na námestí Kossutha za nasledovných podmienok“

2. V časti podmienok
Prvá odrážka znie:
- namiesto kinosály v obchodnom centre investor vybuduje multifunkčnú sálu, ktorá bude vhodná na usporiadanie kongresov, spoločenských podujatí a premietanie filmov,

Štvrtá odrážka znie:
- súčasťou obchodného centra bude nadzemný parkovací dom s počtom minimálne 200 miest s možnosťou bezplatného parkovania obyvateľov blízkej lokality,

Siedma odrážka znie:
- riešenie priestoru so zachovaním charakteru námestia (vybudovanie námestia) a zachovanie nezastavaného priestoru min. 30% v súlade s územným plánom,

Na koniec sa pripájajú ďalšie odrážky v znení:
- na p.č. 409, 410, a č. 411/29 sa zriaďuje vecné bremeno, právo vstupu na pozemok v prospech správcov inžinierskych sietí v prípade údržby a opravy pri havárií, nakoľko pod pozemkami sa nachádzajú inžinierske siete, vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne,
- účastníci sa dohodli, že na p.č. 410 a p.č. 411/29 sa zriaďuje vecné bremeno v prospech predávajúceho na zabezpečenie verejného pešieho koridoru (zámkovou dlažbou upravená časť pozemkov pri severnej časti tržnice, vrátane schodov do vchodu tržnice) v rozsahu upresnenej geometrickým plánom, vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne,
- účastníci sa dohodli na zriadení predkupného práva ako vecného práva v prospech predávajúceho za kúpnu cenu 29.595.000,- Sk, s platnosťou aj pre prípad iného scudzenia predmetu kúpy, ako jeho predajom,
- v prípade odpredaja predmetu kúpy, spoločnosť je povinná písomne ho ponúknuť Mestu Komárno a pripojiť spoločnosťou podpísaný návrh kúpnej zmluvy, ak Mesto Komárno predkupné právo nevyužije tým, že neuzatvorí kúpnu zmluvu a nezaplatí kúpnu cenu v celej výške v lehote 90 dní od jej doručenia, predkupné právo Mestu Komárno zanikne,
- geometrický plán predložia kupujúci do 60 dní od obdržania výzvy na doručenie geometrického plánu,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy, zmluvy o vecnom bremene a o predkupnom práve, a o podmienkach realizácie stavby, a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy, zmluvy o vecnom bremene a o predkupnom práve, a o podmienkach realizácie stavby,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

Ostatné podmienky, schválené uznesením číslo 552/2008 zo dňa 24. januára 2008, ostávajú nezmenené.

3. Za bod A/ sa vkladá ďalší bod B/, ktorý znie:

„ B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu podľa bodu A/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy, zmluvy o vecnom bremene a o predkupnom práve, a o podmienkach realizácie stavby podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ“
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Lajos Szép Mgr. Imre Andruskó MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Gábor Dékány
Ing. Péter Birkus

   Proti:
MUDr. Tamás Hollósy

   Zdržali sa:
Mgr. Béla Keszegh  László Fazekas

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó Ing. Kornél Horváth