Číslo hlasovania: 12004
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k zámerom zmien a doplnkov ÚPN mesta Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ konštatuje, že

zo strany fyzických a právnických osôb je podávaných priebežne neúmerne veľa žiadostí za účelom obstarávania zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno, a z toho dôvodu je potrebná ich regulácia do určitého intervalu obstarávania.

B/ schvaľuje

začatie obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno zo strany Mesta Komárno ročne, k 1. januáru bežného roka v súlade s uzneseniami Mestského zastupiteľstva o schválení obstarávania zámerov Zmien a a doplnkov Územného plánu mesta Komárne v predchádzajúcom roku, pričom Mestské zastupiteľstvo vo verejnom záujme môže schváliť výnimku v schválenom časovom intervale,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

postupovať v súlade s bodom B/ tohto uznesenia.

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta
JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas
Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
 Csaba Fehér  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Gábor Dékány

   Nehlasovali: