Číslo hlasovania: 12005
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti občanov o riešenie Veľkodunajskej cesty na Alžbetinom ostrove


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

konštatuje, že

1. bola podaná žiadosť občanov mesta riešiť priechodnosť a rekonštrukciu Veľkodunajskej cesty na Alžbetinom ostrove,

2. v rozpočte Mesta Komárno v kapitálových výdavkoch na rok 2008 nie sú finančné prostriedky na realizáciu žiadanej investície.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek
Mgr. György Batta JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč
 László Fazekas Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek  Csaba Fehér
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Gábor Dékány

   Nehlasovali: