Číslo hlasovania: 12006
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k Návrhu na zmenu Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Komárne


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

Organizačnú štruktúru Mestského úradu v Komárne s účinnosťou od 1. augusta 2008,
(Schéma organizačnej štruktúry tvorí prílohu uznesenia),

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno

1. predpokladané náklady riešiť zo schváleného rozpočtu Mestského úradu v Komárne na rok 2008,

2. postupovať v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.

Termín: 31. december 2008
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas
Ing. Imre Dubány

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Ing. Gábor Dékány
Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Nehlasovali: