Číslo hlasovania: 12007
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k Informácii o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

informáciu o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších prepisov, v zmysle správy komisie zo dňa 2. júla 2008.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő JUDr. Tamás Novák
Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas Ing. Imre Dubány
Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy Ing. László Stubendek MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: