Číslo hlasovania: 12008
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k Informácii o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podža ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ ukladá
MUDr. Zsoltovi Sebőovi, trvalým pobytom Komárno, Hlboká ul. 292/15, poslancovi Mestského zastupitežstva v Komárne

v zmysle čl. 9 ods. 10 písm. a) zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, pokutu v sume zodpovedajúcej mesačného funkčného platu verejného funkcionára, nakožko ako poslanec porušil povinnosti čl. 7 ods. 1 zákona,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

doruči poslancovi MUDr. Zsoltovi Sebőovi rozhodnutie mestského zastupitežstva.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Péter Tóth
 Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník Mgr. György Batta
 Csaba Fehér  Attila Petheő JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh
Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas Ing. Imre Dubány Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy Ing. László Stubendek MUDr. Anton Marek
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: