Číslo hlasovania: 12009
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k Informácii o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ ukladá
Ing. Gabrielovi Dékányovi, trvalým pobytom Komárno, Družstevná 3008/6, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Komárne

v zmysle čl. 9 ods. 10 písm. a) zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, pokutu v sume zodpovedajúcej mesačného funkčného platu verejného funkcionára, nakoľko ako poslanec porušil povinnosti čl. 7 ods. 1 zákona,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

doručiť poslancovi Ing. Gabrielovi Dékányovi rozhodnutie mestského zastupiteľstva.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas
Ing. Imre Dubány Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy Ing. László Stubendek MUDr. Anton Marek Ing. Gábor Dékány
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: