Číslo hlasovania: 12010
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. práce č.24 – Munka Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom o zmenu rozpočtu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

žiadosť riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. práce č. 24 – Munka Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom, o schválenie zmeny rozpočtu školy na rok 2008, zníženie bežných výdavkov a zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 58.000,- Sk, na nákup vysokovýkonnej kosačky,

B/ schvaľuje

zmenu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. práce č. 24 – Munka Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na rok 2008, zníženie na strane bežných výdavkov a zvýšenie na strane kapitálových výdavkov vo výške 58.000,- Sk, na nákup vysokovýkonnej kosačky z vlastných príjmov školy s tým, že sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,

C/ ukladá
riaditeľovi Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. práce č. 24 – Munka Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

1. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. práce č. 24 – Munka Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2008,
2. postupovať v zmysle bodu B/ a C/1 tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: riaditeľ základnej školy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč
 László Fazekas Ing. Imre Dubány Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: