Číslo hlasovania: 12011
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti Základnej školy Komárno, Ul. pohraničná č. 9, o pridelenie finančných prostriedkov na rok 2008


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

prerokovanie žiadosti po získaní údajov o počte žiakov v základných školách v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno na školský rok 2008/2009.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Péter Tóth
JUDr. Éva Hortai Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč
 László Fazekas Ing. Imre Dubány Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: