Číslo hlasovania: 12012
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k žiadosti Základnej školy Komárno, Rozmarínová ul. č. 1, o pridelenie finančných prostriedkov na rok 2008


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

prerokovanie žiadosti po získaní údajov o počte žiakov v základných školách v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno na školský rok 2008/2009.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč
 László Fazekas Ing. Imre Dubány Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: