Číslo hlasovania: 12013
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach schválených primátorom mesta Komárno v roku 2008


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

Rozpočtové opatrenia č. 8 až 14/2008 schválené primátorom mesta Komárno v roku 2008.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
 Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Novák Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas
Ing. Imre Dubány Ing. Gábor Dékány Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy MUDr. Péter Tóth MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali: