Číslo hlasovania: 12014
Číslo bodu: 21.
Uznesenie k Správe o hospodárení spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o., za rok 2007


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

1. správu o hospodárení spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.
2. účtovnú závierku COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2007,
3. správu dozornej rady COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2007,

B/ schvažuje

účtovnú závierku COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2007,

C/ poveruje a splnomocňuje
MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora Mesta Komárno

zastupova Mesto Komárno na valnom zhromaždení COM-MÉDIA, spol. s r.o., v súlade s bodom B/ tohto uznesenia a ako náhradníka JUDr. Évu Hortai, zástupkyňu primátora.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Lajos Szép Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Péter Tóth  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. György Batta  Csaba Fehér MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Béla Keszegh Mgr. Ondrej Gajdáč  László Fazekas Ing. Imre Dubány
Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek  Attila Petheő JUDr. Tamás Novák
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: